Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fiets Service Weert
Vestigingsadres:
Langpoort 5, 6001 CL  Weert
KvK nummer: 70480710
BTW nummer: NL001893738B10

Versie: 24-11-2021

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:
- tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen en scooters - de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/
scooter genoemd;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires; - de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;
- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat
met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;
- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die
noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten
in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn
opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval
de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar
de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende
tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de
aangeduide prijs  verwerkt.
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de
consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de
tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
- schriftelijk: in geschrift of elektronisch
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers,
onderdelen en accessoires wordt gegeven;
b. de garantie die is beschreven in het Garantiebewijs dat door de ondernemer kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: reparatie- en onderhoudsgarantie (artikel 16).

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

KOOP
Artikel 2 - Het aanbod
1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld
van de algemene voorwaarden.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus
de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.
De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden
onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is
inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of
accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn.
Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 3 - De overeenkomst
De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument indien gewenst hier een kopie van.

Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst
1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer
en e-mailadres;
- de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of
accessoires;
- de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs
is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of
een niet-vaste prijs is; of:
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
- de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals
de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de
garantiebepalingen van deze derde;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum, of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als geen leveringsdatum is afgesproken word de tweewieler, onderdeel of accessoire zo spoedig mogelijk geleverd bij/na beschikbaarheid. Klant wordt hier over geïnformeerd.
2. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
- een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop
De levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van
factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en
correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius
merkbaar af.

Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen
nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in
een heffing door de overheid, in ieder geval word hiermee een gewijzigde belasting
of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast
overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een
wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of
valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte
van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de
overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van
een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook
wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde
termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een
wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden
doorberekend.

Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler
1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de
consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de
ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken. Indien door onvoorziene omstandigheden niet aan de gestelde leveringsdatum kan worden voldaan dient de ondernemer de consument daar zo spoedig mogelijk over te informeren met indien mogelijk de vermoedelijke leveringstermijn.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst
schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf
de ingebrekestelling nog een termijn van 30 dagen krijgt om te leveren. Als de
ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze
termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
- als ondernemer heeft laten weten niet te gaan of te kunnen leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de
omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de
consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire
nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim
1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 9 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in
verzuim is.
2. Het annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of
accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben
afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de
consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument
schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen.
De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 10 - Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De
ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave
en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben
afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een
verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer
de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij
een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het
moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn
afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te
worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het
werk wél afgerond zal zijn.

Artikel 11 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 - Stallingskosten
1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht
heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding
voor stallingkosten in rekening brengen. De stallingskosten bedragen €5,- incl. BTW per dag dat de winkel geopend is.
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in
rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer
een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 13 - Retentierecht
1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of
accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire
pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden
of andere kosten heeft betaald.
2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers
genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende)
zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de
Geschillencommissie.

Artikel 14 - Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die
na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en
een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer
weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden
de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de
consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires
1. Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument
gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan
de overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het
product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover
dat is overeengekomen. Bij een reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit
artikel en in artikel 16 zorgt de ondernemer voor een passende oplossing voor
vervoersproblemen van de consument.
2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur
fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
3. Op gebruikte tweewielers verleent de ondernemer minimaal twee maanden garantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van
garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen,
zie lid 4.
4. Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen.
Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste
de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn.
5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.
Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet
onder de garantie op gebruikte tweewielers, tenzij de consument aantoont dat de
defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief
minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel,
accessoire
1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door
hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd
met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/
snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende een maand.
na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of
accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten
goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt.
3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om
defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de
fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht,
dan geldt deze garantie niet.
b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of
accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze
garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/
onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft
geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om
werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de
consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had
willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen,
materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van
de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid
tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler,
onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
d. Consument meldt binnen één week na reparatie of het ophalen van de tweewieler dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of
accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden
redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een
beroep op garantie kan doen.
e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de
door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op
te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in
lid 4 zich voordoet.
f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden
tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument - tenzij de situatie uit
lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden.
De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde
niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler,
dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
4. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot
herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich
dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van
de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de
consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte
tweewieleronderdelen. Ook dient de consument het probleem voor te leggen aan de ondernemer zodat kan worden gekeken naar een passende oplossing. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de tweewieler door een in
het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.


ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - Betaling
1. Betalen moet contant, met pin, of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald
hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de
betalingstermijn één maand.
3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een
kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen
veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag
alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de
ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente.
5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke
kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan
kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler
De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de
consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft
betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten
tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn
kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de
gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren.
Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.

Artikel 19 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten
verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden
dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een
ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.
Afwijkingen van het Garantiebewijs en van de Reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 21 - Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler of
over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee
eerst naar de ondernemer gaan.
2. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de ondernemer geldt het volgende: de consument kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591XR te Den Haag). De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Deze bemiddelingsregeling is op klachten over de verkoop van een gebruikte tweewieler van toepassing. De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op garantie zoals bedoeld in artikel 15.

Artikel 22 - Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot
stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het
voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te
Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil
naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van
Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, onderdeel of
accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de
fabrikant of importeur van de tweewieler, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij de
consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie.
De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder zijn dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan €250,-;
c. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde
reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de
ondernemer heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig
worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan
kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de
geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om
een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter
marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere
door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van een geschil is sprake
nadat de klachtafhandeling door de ondernemer niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend
advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter
kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen
consument en ondernemer.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet
de consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een
rechter aangepast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn
verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

Artikel 23 - Nakomingsgarantie
Ondernemer staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
geschillencommissie. Als de ondernemer echter besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden.
Ondernemer verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling, klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan aannemelijk verklaard kan worden dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 24 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de
ondernemer:
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
- de consument optimale service verlenen;
- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en
hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van
direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te
tekenen verzet gehonoreerd.


Artikel 25 - Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.